Generalforsamling

Protokol fra generalforsamling 19. marts 2022


Ordinær generalforsamling afholdtes den 19. marts 2022 på Hirtshals Kro.

Tilstede var 5 medlemmer, hvoraf 3 var fra bestyrelsen. Pr. dato har 25 medlemmer fornyet deres medlemskab for 2022.

 

Dagsordenen afvikledes således


1. Valg af dirigent

Klubbens formand John Kongerslev bød velkommen og foreslog Svend Ravn som dirigent. Han valgtes enstemmigt.

Dirigenten konstaterede generalforsamlingen for lovligt indvarslet med mere end 14 dages varsel ved mail med dagsorden udsendt til medlemmerne den 21.02.22. Dirigenten konstaterede herefter generalforsamlingen for beslutningsdygtig

.   

2. Bestyrelsens beretning

John Kongerslev aflagde bestyrelsens beretning som følger:

”I 2021 har klubbens aktiviteter ligget delvis underdrejet pga. Corona-epidemien.

Årets eneste arrangement blev frokostjazzen i forbindelse med generalforsamlingen den 19. juni 2021. Det blev i særklasse foreningens bedst besøgte generalforsamling nogensinde, idet 30 var mødt op – primært formentlig for at deltage i det efterfølgende frokostjazz arrangement med underholdning mesterligt serveret at Advokatens New Orleans Jazzband.  67 deltog i arrangementet, som gav et underskud på ca. kr. 1.100. Det var en lystig eftermiddag med fremragende jazzmusik – Corona-restriktivt dog uden dans – det var synligt, at det rykkede noget i mange danseben.

Klubbens traditionelle 5. juledag arrangement, hvortil vi havde hyret Creole Catz, måtte vi dog nødtvungent aflyse pga. Corona restriktionerne.

Ved udgangen af 2021 tæller medlemslisten 47, hvilket er er lidt flere end ved udgangen af 2020. Det er bestyrelsens opfattelse, at der grund til bekymring for klubbens fortsatte drift både på grundlag af dette beskedne medlemstal og ikke mindst interessen for at deltage i klubbens arrangementer. Senest har vi måttet aflyse frokostjazzen, som skulle have fundet sted her efter generalforsamlingen i dag, idet billetsalget for en uge siden kun talte ca. 20 deltagere.

Bestyrelsen er af den opfattelse at kulturlivet i Hirtshals fortjener jazzklubbens livsbekræftende arrangementer med swingende traditionel jazzmusik leveret af jazzbands i den bedre klasse, som burde bakkes op af mindst 100 interesserede deltagere pr. arrangement. Med lidt selvransagelse konstaterer vi, at den frivillige arbejdsindsats og de økonomiske ressourcer, der må til for at gennemføre gode arrangementer - ikke modsvares af tilstrækkelig publikumsinteresse. Denne situation er bestyrelsen opmærksom på og vil i det kommende år vurdere mulighederne for klubbens fortsatte drift.

Tak til medlemmer og bestyrelse for opbakning og indsats i det forløbne år”.

Beretningen godkendtes enstemmigt.

 

3. Fremlæggelse af regnskab – herunder beslutning om overskudsanvendelse

Klubbens kasserer Svend Andersen fremlagde årsregnskabet med tilhørende anmærkningsfrie revisionspåtegning underskrevet af klubbens revisor Ole Rimmen. Regnskabet godkendtes enstemmigt uden bemærkninger og årets negative resultat kr. 2.750 besluttedes overført til dispositionsfond. Herefter udgør klubbens egenkapital kr. 63.652, der består af likvide midler i form af bankindestående.


4. Behandling af indkomne forslag

Der var ikke indkommet forslag til fremlæggelse.


5. Drøftelse af kommende aktiviteter

John Kongerslev oplyste at den 18. juni afholdes Sommerjazz med underholdning af det 7 mand store ”Paul Harrison Jazzband” med sangerinde – et aftenarrangement på Hotel Hirtshals.

Klubbens traditionelle Julejazz og Bal kan desværre ikke fremover afholdes på Hotel Hirtshals, da Per Kro har besluttet at holde lukket i julen. Af denne grund og det generelt nedadgående deltagerantal ved klubarrangementerne vurderer bestyrelsen, at sætte klubbens aktiviteter i bero indtil videre og måske kun afholde arrangementer ved særlige lejligheder eller ifm. byfester og lign. Altså holde klubben gående, som sovende klub med lidt formue og lade denne lejlighedsvis komme byen til gode, fremfor opløsning og udlodning af formuen jf. bestemmelserne i vedtægternes § 12.

Forsamlingen resonerede, at interessen for traditionel jazz hovedsagelig findes hos et +65 års klientel og ikke blandt yngre, som en af forklaringerne på vanskelighederne med at opnå et deltagerantal, der kan give grundlag for et rentabelt resultat af klubarrangementerne.

Der blev fra salen foreslået evt. at søge et erstatningssted til julejazzen f.eks. Hotel Strandlyst eller Fyrklits Restaurant, hvilket dog bryder med det nostalgiske med Kroen og 5. juledag traditionen.

Der var stemning for at tilbyde støtte til underholdning ved Naturmødet 2023 og Fiskefestivalen 2022 ved at arrangere hel eller delvis fri jazzmusik til disse arrangementer indtil formuen er opbrugt.

  

6. Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen foreslog kontingentet for 2022 fastsat til kr. 150 for par-medlemmer og kr. 100 singler. Opkrævning finder sted elektronisk via klubbens hjemmeside. Forslaget blev vedtaget enstemmigt.


7. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Bestyrelsen består for tiden af 5 medlemmer, men kan have 4-6 medlemmer.

Henning Christensen ønsker at udtræde og Svend Andersen, Erik A. Krage og John Kongerslev er på valg og alle tre er villige til genvalg. Da der ikke var forslag til andre kandidater, blev de tre enstemmigt genvalgt.

Herefter består bestyrelsen af følgende: John Kongerslev, Svend Andersen, Erik A. Krage og Tor Ove Sørlie


8. Valg af suppleant til bestyrelsen

Bestyrelsen forslog genvalg af Jørgen Rottbøll, hvilket blev vedtaget enstemmigt.


9. Valg af revisor og revisorsuppleant

Revisor Ole Rimmen og revisorsuppleant Christian Østergaard blev enstemmigt genvalgt.


10. Eventuelt

Intet til behandling, men formanden takkede medlemmerne for det overvældende fremmøde, dirigenten for god ledelse af generalforsamlingen samt bestyrelsen for det gode samarbejde i årets løb.


Generalforsamlingen blev herefter hævet.

 

Dirigent: Svend Ravn


JAZZ i HIRTSHALS      Livsglad underholdning - swingende jazz for publikum i alle aldre - vær med, bliv medlem