Generalforsamling

Bestyrelsens beretning - Generalforsamlingen, den 16. marts 2019


I 2018 har klubben gennemført 2 klub-arrangementer og supporteret Fiskefestivalen i august ved levering af musikalsk underholdning i gaden.

 

  1. Ved årets første arrangement, frokostjazzen i marts, underholdt det 6 mand store ”Second Line Jazzband” fra Gøteborg de ca. 70 gæster med velspillet traditionel jazzmusik. En fantastisk eftermiddag med høj stemning og stor glæde blandt deltagerne, der oplevede et særdeles festligt band i international topklasse. Økonomisk set gav arrangementet desværre underskud.

 

  1. Ligesom sidste år sponsorerede klubben i august årets Fiskefestival, med både musik gennem gaden og underholdende jazzmusik fra trailerscenen ved ”Den grønne Plads”. 7 mand fra ”East Harbour Jazzband” alle bosiddende i det Nordjyske leverede 3 timers humørfyldt underholdning med de fleste kendte jazznumre, som virkelig samlede tilhørere til et forlænget ophold i gaden.

 

  1. Også i år arrangerede klubben 5. juledags bal på Kroen, hvilket dog blev afholdt på den 4. juledag, da denne ændring gav muligheden for at få besøg af Københavnerbandet ”TRIBUTE TO PAPA BUE” bestående af 6 rutinerede jazzmusikere, der alle havde spillet med i ”Papa Bues Viking Jazzband” og nu gennem koncerter hyldede den legendariske Papa Bue. En rosende omtalt lækker 3-retters aftenmenu blev serveret og efterfølgende spillede bandet op til dans. Gæsterne havde æren, at indvi Hotel Hirtshals spritnye lysende dansegulv. Et vellykket arrangement med ca. 115 gæster, der med stor begejstring kunne lytte og danse til genkendelige melodier fra Papa Bues historiske repertoire. Økonomien kunne denne gang lige hænge sammen. Festlokalet var smukt julepyntet med god hjælp fra et par af bestyrelsesmedlemmernes fruer

 

Uden den positive og velvillige opbakning fra klubbens årssponsorer og kontingentindtægten fra medlemmerne, som tilsammen er garanten for at klubben kan tåle enkelte arrangementer med underskud, ville klubbens økonomi og årsresultat ikke kunne hænge sammen. Klubben afslutter regnskabet for 2018 med et pænt overskud.  Ved udgangen af 2018 tæller medlemslisten 90 medlemmer og bestyrelsen håber, at de nuværende medlemmer sammen med nytilkomne vil kunne holde liv i klubben.

 

Vi i klubbens bestyrelse mener fortsat, at klubben bidrager i positiv forstand til byens kulturliv med gode musikoplevelser til gavn og glæde for jazzinteresserede og festglade borgere i Hirtshals og omegn. Vi må dog desværre erkende – at det er vanskeligt, at finde deltagere nok til at arrangementerne økonomisk set kan bære sig selv, uden at der skal skaffes sponsorater. Bestyrelsen er indstillet på vurdere alternative måder at gennemføre fremtidige arrangementer på, og ad den vej vurdere om klubben kan fortsætte sit fremtidige virke eller lukke ned, når formuen er opbrugt.

Tak til medlemmer og bestyrelse for opbakning i det forløbne år.

 

Hirtshals, den 16. marts 2019 – bestyrelsen

Protokol fra generalforsamlingen 16. marts 2019.

 

Referat fra ordinær generalforsamling i Jazzklubben ”Hva no do” på Hirtshals Kro.

 

Til stede var 18 medlemmer af klubben, der i alt har ca. 90 medlemmer.

 

Dagsorden afvikledes således:

 

Pkt. 1 – Valg af dirigent:

John Kongerslev bød velkommen og foreslog Olav Pedersen som dirigent. Han valgtes enstemmigt.

Dirigenten kunne konstatere, at der var sket indkaldelse i henhold til vedtægterne med mindst 14 dages varsel, idet der var udsendt en mail til medlemmerne med indkaldelse og dagsorden den 20. februar 2019. Dirigenten kunne ligeledes konstatere, at generalforsamlingen var beslutningsdygtig.

 

Pkt. 2 – Bestyrelsens beretning:

John Kongerslev aflagde bestyrelsens beretning. Denne vedhæftes nærværende referat som en bestanddel af dette.

Der var ingen spørgsmål til beretningen, der kunne godkendes enstemmigt.

 

Pkt. 3 – Fremlæggelse af regnskab, herunder beslutning om overskudsanvendelse:

Regnskabet blev fremlagt af kassereren Svend Andersen, og regnskabet var påtegnet med revisionspåtegning fra revisor Ole Rimmen.

Generalforsamlingen godkendte regnskabet uden kommentarer.

Det blev besluttet, at overskuddet på kr. 14.380,00 hensættes til senere udlodning.

 

Pkt. 4 – Behandling af indkomne forslag:

Der var ikke indkommet forslag.

 

Pkt. 5 – Drøftelse af kommende aktiviteter:

John Kongerslev orienterede kort herom. Der vil senere blive udsendt en orientering til medlemmerne, bl.a. om festliggørelse af 100-års jubilæet for Hirtshals.

 

Pkt. 6 – Fastsættelse af kontingent:

Bestyrelsen foreslog kontingentet fastsat uændret, således at par betaler kr. 150,00 og enlige kr. 100,00. Forslaget blev vedtaget enstemmigt.

 

Pkt. 7 – Valg af medlemmer til bestyrelsen:

Erik Krage har meddelt, at han ønskede at udtræde af bestyrelsen.

Ifølge vedtægterne ledes klubben af en bestyrelse på 4-6 medlemmer.

Det var bestyrelsens forslag, at der indtil videre vælges 4 medlemmer til bestyrelsen, således at der ikke vælges en erstatning for Erik Krage. Det forslag vedtoges enstemmigt.


Bestyrelsen består herefter af følgende:

  • John Kongerslev
  • Henning Christensen
  • Tor Ove Sørlie
  • Svend Andersen

Henning Christensen og Tor Ove Sørlie er på valg. Da der ikke fremkom forslag til andre kandidater til bestyrelsen, blev Henning Christensen og Tor Ove Sørlie genvalgt.

 

Pkt. 8 – Valg af suppleant til bestyrelsen:

Bestyrelsen foreslog genvalg af Jørgen Rottbøll, hvilket blev vedtaget enstemmigt.

 

Pkt. 9 – Valg af revisor og revisorsuppleant:

Revisor Ole Rimmen og revisorsuppleant Christian Østergaard blev genvalgt enstemmigt.

 

Pkt. 10 – Eventuelt:

Under eventuelt var der intet.

 

Formanden takkede for fremmødet og sagde tak til bestyrelse og dirigent.

Generalforsamlingen hævet.

 

Som dirigent:

Olav Pedersen


JAZZ i HIRTSHALS      Livsglad underholdning - swingende jazz for publikum i alle aldre - vær med, bliv medlem