Generalforsamling

Bestyrelsens beretning - Generalforsamlingen, den 22. februar 2020


I 2019 har klubben gennemført 2 klub-arrangementer og medvirket ved fejringen af byens 100-års med en mini-jazzfestival på Hotel Hirtshals.

 

  1. Årets første arrangement var frokostjazzen i forbindelse med generalforsamlingen i marts, og her underholdt det 6 mand store ”Vestre Jazzværk” fra det sydlige Danmark de ca. 60 gæster med velspillet traditionel jazzmusik. En fantastisk eftermiddag med høj stemning og stor glæde blandt deltagerne, der oplevede et særdeles festligt band i international klasse. Økonomisk set gav arrangementet desværre underskud.

 

  1. Klubben sponsorerede tillige med støtte fra Kommunens kulturpulje fejringen af byens 100-års jubilæum med en mini-jazzfestival, der fandt sted i over 2 dage i maj. Fredag aften den 10. maj underholdt det Sjællandske band ”Blå Mandag Jazzband” med sangerinde 7 og musikere. Det blev en usædvanlig festlig og forrygende aften – ja, vel egentlig en showpræget forestilling, der fik hele salen til at swinge med. Lørdag eftermiddag 11. maj underholdt ”Creole Catz” med 5 rutinerede jazzmusikere, der leverede et virkeligt swingende og alsidigt repertoire funderet på New Orleans jazzen rødder krydret med danske evergreens. Der var i anledning af byjubilæet fri entré til begge arrangementer og sponsoratet eller retteligen jubilæumsgaven til byen kostede klubben ca. kr. 10.000.

 

  1. Klubbens traditionelle 5. juledags jazz-bal på Kroen med Københavnerbandet ”Louisiana Jazzband” bestående af 6 rutinerede jazzmusikere tillige med ”hele Danmarks Daimi”, blev et meget vellykket og festligt arrangement. 120 gæster deltog i festlighederne. Først blev serveret en meget lækker veltilberedt 3-retters menu, hvorefter bandet spillede op til dans. Og det var en flot musikalsk oplevelse, når Daimi på charmerende vis lagde stemme til de kendte og elskede numre fra jazzen vidunderlige verden – og så swingede det helt vildt. Økonomien kunne denne gang lige hænge sammen. Festlokalet var smukt julepyntet med dekorativ engageret indsats fra et par af bestyrelsesmedlemmernes fruer.

 

Uden den positive og velvillige opbakning fra klubbens årssponsorer og kontingentindtægten fra medlemmerne, som tilsammen er garanten for at klubben kan tåle enkelte arrangementer med underskud, ville klubbens økonomi og årsresultat ikke kunne hænge sammen. Klubben afslutter regnskabet for 2019 med et efter omstændighederne rimeligt overskud.  Ved udgangen af 2019 tæller medlemslisten 70 medlemmer og bestyrelsen håber, at de nuværende medlemmer sammen med nytilkomne vil kunne holde liv i klubben.

 

Klubbens bestyrelse mener fortsat, at klubben bidrager i positiv forstand til byens kulturliv med gode musikoplevelser til gavn og glæde for jazzinteresserede og festglade borgere i Hirtshals og omegn. Vi må dog og desværre erkende – at det er vanskeligt, at tromme nok deltagere sammen til at arrangementerne økonomisk set kan bære sig selv, uden at der skal skaffes sponsorater. Indtil videre satser bestyrelsen på at gennemføre få årlige arrangementer med et underholdningsmæssigt interessant indhold.

 

Tak til medlemmer og bestyrelse for opbakning og indsats i det forløbne år.

 

Hirtshals, den 22. februar 2020 – bestyrelsen

Protokol fra generalforsamlingen 22. februar 2020.

 

Den 22.02.2020 afholdtes ordinær generalforsamling i Jazzklubben ”Hva no do”.

Til stede var 9 medlemmer af klubben, der for tiden alene kun har 38 medlemmer.


Dagsorden afvikledes således:


Pkt. 1 – Valg af dirigent:

John Kongerslev bød velkommen og foreslog Olav Pedersen som dirigent. Han valgtes enstemmigt.

Dirigenten kunne konstatere, at der var sket indkaldelse i henhold til vedtægterne med mindst 14 dages varsel, idet der var udsendt en mail til medlemmerne med indkaldelse og dagsorden den 29. januar 2020. Dirigenten kunne ligeledes konstatere, at generalforsamlingen var beslutningsdygtig.


Pkt. 2 – Bestyrelsens beretning:

John Kongerslev aflagde bestyrelsens beretning. Denne vedhæftes nærværende referat som en bestanddel af dette. Der var ingen spørgsmål til beretningen, der kunne godkendes enstemmigt.


Pkt. 3 – Fremlæggelse af regnskab – herunder beslutning om overskudsanvendelse:

Regnskabet blev fremlagt af klubbens kasser Svend Andersen, og regnskabet med revisionspåtegning fra revisor Ole Rimmen. Regnskabet var godkendt af revisor. Generalforsamlingen godkendte regnskabet uden bemærkninger. Overskuddet hensættes til overført overskud med i alt kr. 6.685.


Pkt. 4 – Behandling af indkomne forslag:

Der var ikke indkommet forslag.


Pkt. 5 – Drøftelse af kommende aktiviteter:

John Kongerslev orienterede kort herom, og der vil blive afholde de 3 sædvanlige arrangementer, samt et 4. som foregår i Tolne til fordel for kræftramte børn.


Pkt. 6 – Fastsættelse af kontingent:

Bestyrelsen foreslog kontingentet fastsat uændret, således at par betaler kr. 150,00 og enlige betaler kr. 100,00.  Forslaget blev vedtaget enstemmigt. Kontingent opkræves nu alene elektronisk på klubbens hjemmeside.


Pkt. 7 – Valg af medlemmer til bestyrelsen:

Bestyrelsen består i øjeblikket af 4 medlemmer, men kan bestå af 4-6 medlemmer.

På valg var John Kongerslev og Svend Andersen. Begge var villige til genvalg. Derudover foreslog bestyrelsen nyvalg af Erik Krage der udtrådte af bestyrelsen sidste år. Generalforsamlingen valgte alle 3 til bestyrelsen.Bestyrelsen består herefter af følgende: John Kongerslev, Henning Christensen, Tor Ove Sørlie, Svend Andersen, Erik Krage.


Pkt. 8 – Valg af suppleant til bestyrelsen:

Bestyrelsen foreslog genvalg af Jørgen Rottbøll, der havde givet forhåndstilsagn, hvilket blev vedtaget enstemmigt.


Pkt. 9 – Valg af revisor og revisorsuppleant:

Revisor Ole Rimmen og revisorsuppleant Christian Østergaard blev genvalgt enstemmigt.


Pkt. 10 – Eventuelt:

Under eventuelt var der intet, men formanden takkede for fremmødet og sagde tak til bestyrelse og dirigent.


Generalforsamlingen hævet.

Dirigent:

Olav Pedersen


JAZZ i HIRTSHALS      Livsglad underholdning - swingende jazz for publikum i alle aldre - vær med, bliv medlem